Basisschool, groep 3 t/m 8

In de eerste zeven levensjaren van een kind staat het bewegen centraal . Zo ook in ons leerplan voor de kleuters. ( Lees hierover onder het kopje ‘kleuterklas’ ). Voor kinderen tussen 7 en 14 jaar is de taal het belangrijkste opvoedmiddel. Via het gesproken en doorleefde woord nemen de kinderen beelden en ervaringen op die hen innerlijk voeden en zodoende een basis leggen waarop later het eigen oordeel tot stand komt. Om die reden hechten wij minder groot belang aan het gebruik van digitaal onderwijs, dan op reguliere basisscholen het geval is.lezengroep3

Momenteel heeft onze school 3 kleuterklassen, en zijn de andere klassen inmiddels allemaal enkelstromig.  Het leerlingenaantal groeit gestaag. Het vrijeschoolonderwijs zit landelijk gezien in de lift.
Onze school is het afgelopen jaar, in verhouding tot de 30 scholen die onder ons bestuur vallen, het hardst gegroeid. Vanaf het schooljaar 2019/2020 zijn we een enkelstromige school, zonder combinatieklassen.

Naast de vakken taal, rekenen, wiskunde, leefomgeving, beweging, handwerken/handvaardigheid, kunst en levenskunst worden de vakken Engels, muziek/blokfluit/koorzang, schilderen/ (vorm) tekenen/boetseren, verkeer, gymnastiek en euritmie gedoceerd.
Euritmie is een bewegingskunst die taal en muziek in gebaar wil samenbrengen.Dit vak wordt pedagogisch ingezet om het bewustzijn voor klank, woorden, ruimte, oriëntatie, en concentratievermogen te versterken. Daarbij werkt het ook nog eens harmoniserend op het bewegingsorganisme en wekt het een sociale alertheid op.

Vertelstof

Voor ieder leerjaar wordt er ontwikkeling gerelateerde vertelstof aangeboden. In groep 3 worden sprookjes verteld, in groep 4 fabels en legenden, in groep 5 het oude testament, in groep 6 de Edda (Noorse mythologie over het ontstaan van de aarde), in groep 7 de Grieken en in groep 8 de Romeinen.

Periodeonderwijs 

Elke twee/drie weken staat er een van de vakken taal /rekenen/wiskunde en leefomgeving (heemkunde , aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) als periodeonderwijs centraal op het rooster. Alle leerkrachten ontwerpen hun eigen lessen. Er wordt weinig uit bestaande methodes gewerkt.
De kinderen krijgen deze weken dagelijks van 8.30 tot 10.30 les in dat vak. Zodoende is er veel tijd voor verdieping. De vakken worden in periodeschriften schriftelijk door alle leerlingen uitgewerkt, vaak aangevuld met een creatieve/beeldende verwerking. Dit vormt voor leerkrachten en ouders een mooi persoonlijk overzicht van de aangeboden en verwerkte leerstof. rekenengroep34Op 3 niveaus wordt verrijking/verdieping aangereikt en verwerkt.
In het geval de leerkracht het wenselijk vindt de leerling extra uitdaging aan te bieden, kan deze deelnemen aan Spaanse lessen of schaaklessen.

Om te voorkomen dat kinderen in bijvoorbeeld een rekenperiode te weinig taal krijgen aangeboden is er dagelijks op het rooster tijd ingepland voor een oefen uur. Kinderen die structureel taal- en rekenoefeningen nodig hebben lopen hierdoor geen achterstanden op als gevolg van ons periodeonderwijs. Mochten er toch achterstanden zichtbaar worden dan werken we met gerichte handelingsplannen en groepsgerichte remedial teaching om de achterstanden te beperken of in te halen. Sommige leerlingen werken uiteindelijk met eigen leerlijnen als blijkt dat zij het groepsaanbod niet bij kunnen houden. (persoonsgebonden ontwikkelingsplan.)

De leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen ook deel aan de citotoetsen. Voor de leerlingen van groep 8 is er een verplichte eindtoets (de Iep-toets van bureau Ice) om het advies van de leerkracht inzake het vervolgonderwijs te ondersteunen/bevestigen.

Reacties zijn gesloten.